کابل تلفن تاسیساتی

کابل تلفن تاسیساتی

کابل تلفن تاسیساتی کابل های مخابراتی با تعداد زوج های مختلفی ساخته می شوند که می توان به کابل مخابراتی تک زوج، دو زوج، چهار زوج و … اشاره نمود. بعنوان مثال، سیم تلفن دو زوج بیشتر برای ارتباط گوشی های تلفن با پریز برق تلفن مورد استفاده قرار می گیرند. این کابل ها در […]

کابل تلفن زمینی

کابل تلفن زمینی

کابل تلفن زمینی کابل های مخابراتی همان گونه که از نامشان مشخص است، برای برقراری شبکه های مخابراتی و خطوط تلفن و ارتباطی به کار می روند. هنگامی که در ادامه اسم این کابل از واژه “زمینی” استفاده می شود، به این معنا خواهد بود که کابل مخابراتی مورد نظر امکان نصب زمینی یا زیر […]